Menu
Twój koszyk

Kryteria podziału rezerwy części oświatowej 2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej z dn. 23 marca 2021 r. ogłosiło kryterium podziału rezerwy 0.4% części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2021, gdzie przedstawione zostały szczegóły dotyczące wnioskowania w celu otrzymania przez JST subwencji dla szkół podstawowych na zakup m.in. pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) kryterium V.

W ramach w/w subwencji w bieżącym roku rozdysponowanych zostanie kolejne 80 mln zł. Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, realizowane jest bez wkładu własnego szkoły czy organu prowadzącego. Jednostki Samorządu Terytorialnego nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów przy składaniu jak również późniejszej realizacji wniosku (brak wkładu własnego).

Samorządy mogą składać wnioski do 31 maja 2021 r. O przyznaniu dofinansowania decyduje m.in. data wpłynięcia wniosku do MEN.

Kogo dotyczy dofinansowanie? Kto może się ubiegać o subwencję?

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych

 1. publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
 2. które mają lub będą mieć od 01.09.2021 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka
  i chemia);
 3. które nie są szkołami zorganizowanymi w podmiotach leczniczych;
 4. które do 31.08.2019 r. nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz które nie funkcjonowały w ramach zespołu
  z gimnazjum;
 5. które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2020.

Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.

Wnioski (załącznik nr 4) należy przekazywać w formie edytowalnej (xls).

Wzory wniosku i wykazu pomocy dydaktycznych określa załącznik nr 4 i nr 4a (wykaz pomocy dydaktycznych).

Termin składania wniosków: do dnia 31 maja 2021 r.

Jakie pomoce dydaktyczne spełniają warunki dofinansowania?

Po otrzymaniu środków finansowych na realizację programu szkoły mogą zakupić pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć mobilnie, jak również stacjonarnie realizując podstawę programową, która obejmuje realizację zajęć laboratoryjnych poprzez doświadczenia umożliwiające uczniowi łatwiejsze przyswajanie przekazywanej wiedzy. Do wyposażenia takiego należą: nowoczesne urządzenia umożliwiające przekaz multimedialny połączony z interakcją (monitory
i tablice interaktywne w różnych zestawach i konfiguracjach), urządzenia umożliwiające wykonywanie pomiarów interdyscyplinarnych, zbieranie
i archiwizowanie danych oraz ich analizę, jak cyfrowe mobilne pracownie przyrodnicze typu SenseDisc, wyposażenie w postaci specjalistycznych stołów laboratoryjnych, oprogramowanie multimedialne umożliwiające wizualizację różnych obiektów 3D i map, kamery dokumentowe i kamery wideokonferencyjne oraz  tradycyjny osprzęt laboratoryjny umożliwiający przeprowadzanie doświadczeń. Optymalnym wyborem będą zestawy iLab SenseDisc jako modułowe pracownie przyrodnicze zawierające wyposażenie, które pozwoli z łatwością przeprowadzić z udziałem uczniów dziesiątki ciekawych doświadczeń, eksperymentów i projektów badawczych. Zestawy iLab SenseDisc to także szereg pomocy w postaci podręczników instruktażowych, scenariuszy lekcji, kart pracy czy filmów instruktażowo - szkoleniowych przeznaczonych do wykorzystania przez uczniów jak również nauczycieli, a także multimedialne zasoby interaktywne dedykowane do monitorów i tablic eBoard zlokalizowane na dwóch platformach edukacyjnych Corinth i Meridian.

Największą zaletą oferowanych z naszej strony rozwiązań w postaci modułowych pracowni przyrodniczych iLab SenseDisc jest wygodna i intuicyjna obsługa, proste i łatwe użytkowanie jak również dzięki modułowej budowie elastyczne zastosowanie pod kątem każdego z przedmiotów. Prowadzone zajęcia z wykorzystaniem naszych rozwiązań w pełni angażują uczniów na zajęciach dając im wielką satysfakcję
z możliwości działania indywidualnego jak również pracy grupowej.

Hybrid Learning, a nauczanie laboratoryjne

Oferowane środowisko doświadczalnego nauczania laboratoryjnego, które można pozyskać w ramach subwencji oświatowej 0.4% w pełni integruje się z modelem nauczania hybrydowego, którego jednym z realizowanych członów jest zdalne nauczanie. Oferowane z naszej strony rozwiązania pozwolą w pełni realizować zajęcia interdyscyplinarne z zakresu przedmiotów przyrodniczych poprzez zbudowane dzięki naszym urządzeniom laboratorium on-Line, gdzie bardzo istotnym i ważnym czynnikiem jest zagwarantowanie dostępności do odpowiednich narzędzi, zasobów, przekazywanej wiedzy i autoryzowanych treści. Realizując wspólnie z nami niniejszy projekt i wdrożenie otrzymujecie Państwo w pełni kompleksowe wyposażenie pracowni ze wszystkimi koniecznymi elementami, aby móc realizować nauczanie mieszane.

Wstępnie przygotowane wnioski o dofinansowanie w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 0.4% na rok 2021.

Przygotowaliśmy dla Państwa propozycję kilku gotowych konfiguracji w postaci wstępnie opracowanych wniosków, które zawierają gotowe zestawy umożliwiające realizację zajęć laboratoryjnych zgodnie z podstawą programową. Jesteśmy pewni, że pomoże to w pozyskaniu dofinansowania i późniejszej realizacji wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych.

Przykładowe wnioski do pobrania:

Wniosek: pracownia biologiczna
Wniosek: pracownia chemiczna
Wniosek: pracownia fizyczna
Wniosek: pracownia geograficzna

Dodatkowe informacje

W tym roku został również zniesiony roczny limit aplikowania dla prowadzonych lub dotowanych przez JST szkół podstawowych, które spełniają wskazane kryteria. Organ prowadzący może wnioskować o udzielenie subwencji dla każdej placówki, która spełnia w/w kryteria. Decydującym czynnikiem jest jedynie kolejność składanych zgłoszeń o przyznanie dofinansowania.

Jakie wnioski nie będą rozpatrywane?

 • nieposiadające wymaganych załączników;
 • złożone po wyznaczonym terminie - decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji
  i Nauki;
 • z niepodpisanym elektronicznie pismem przewodnim i załącznikami;
 • niepoprawnie wypełnione (niezawierające wszystkich wymaganych danych, z niepoprawnie wprowadzonymi danymi).

Wnioskodawca składa wniosek podpisany elektronicznie przez burmistrza / prezydenta / marszałka / starostę / wójta lub osobę upoważnioną.

UWAGA:

Dokument xml podpisany przez burmistrza / prezydenta / marszałka / starostę / wójta lub osobę upoważnioną wraz załącznikami, tj. podpisanymi elektronicznie wnioskami (należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji i Nauki przez platformę e-PUAP.

Adresy skrzynek podawczych MEiN:

 /gn9u55ai9v/SkrytkaESP     lub      /gn9u55ai9v/skrytka.

W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@mein.gov.pl

O środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej mogą ubiegać się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. Wszelkie informacje dotyczące procesu ich realizacji udzielane są wyłącznie wnioskodawcom.

Proponowane kwoty dofinansowania z tytułu poszczególnych kryteriów zostaną ustalone po dokonaniu weryfikacji wniosków (złożonych zgodnie z wymogami określonymi w kryteriach) w porozumieniu z Zespołem ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Należy podkreślić, że w odniesieniu do kryterium I, IV, V, VI, IX dofinansowanie z  rezerwy będzie przysługiwało tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, w budżetach których w roku 2020 wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w działach 801 i 854 z wyłączeniem rozdziałów 80103, 80104, 80106, 80113) było nie niższe, niż przekazana w 2020 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej (pomniejszona o kwoty subwencji skalkulowanej z uwzględnieniem wag: P51, P52, P53, P66) i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113). Przy wyliczaniu stopnia wykorzystania dochodów
z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za rok poprzedni nie będą uwzględniane otrzymane dotacje i wykonane wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych, tj. środki ujęte w paragrafach dochodów i wydatków klasyfikacji budżetowej
z czwartą cyfrą „1”, „7” i „8”.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku.

Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych.

W związku z powyższym w trakcie roku budżetowego minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania przekazuje sukcesywnie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) z propozycjami przyznania poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego kwot ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, jednak nie później niż do 16 listopada 2021 roku, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków.

Dokument do pobrania:

KRYTERIA PODZIAŁU REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA ROK 2021

Ważne linki:

Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021

załącznik nr 1 - zdarzenia losowe

załącznik nr 2a – żywioły 

załącznik nr 2b – żywioły 

załącznik nr 3 – odprawy 

załącznik nr 4 i 4a – pracownie 

załącznik nr 5a – adaptowane

załącznik nr 5b – nowo wybudowane

załącznik nr 5c – zawodowe

załącznik nr 5d - przykładowy wzór protokołu odbioru robót 

załącznik nr 5e - wykaz sprzętu 

załącznik nr 6 - inne zadania o jednorazowym charakterze 


źródło:


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kryteria-podzialu-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2021